HM-20136841311113895521402839435.6109

به راحتی میشه
در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد
ولی به سختی می شه در قلب او جایی پیدا کرد

.
.
به راحتی میشه
در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد
ولی به سختی می شه اشتباهات خود را پیدا کرد
.
.
به راحتی میشه
بدون فکر کردن حرف زد
ولی به سختی می شه زبان را کنترل کرد
.
.
به راحتی میشه
کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم
ولی به سختی می شه این رنجش را جبران کنیم
.
.
به راحتی میشه
کسی را بخشید
ولی به سختی می شه از کسی تقاضای بخشش کرد
.
.
به راحتی میشه
قانون را تصویب کرد
ولی به سختی می شه به آن ها عمل کرد
.
.
به راحتی میشه
به رویاها فکر کرد
ولی به سختی می شه برای بدست آوردن یک رویا جنگید
.
.
به راحتی میشه
هر روز از زندگی لذت برد
ولی به سختی می شه به زندگی ارزش واقعی داد
.
.
به راحتی میشه
به کسی قول داد
ولی به سختی می شه به آن قول عمل کرد
.
.
به راحتی میشه
دوست داشتن را بر زبان آورد
ولی به سختی می شه آنرا نشان داد
.
.
به راحتی میشه
اشتباه کرد
ولی به سختی می شه از آن اشتباه درس گرفت
.
.
به راحتی میشه
یک دوستی را با حرف حفظ کرد
ولی به سختی می شه به آن معنا بخشید
.
.
و در آخر
به راحتی میشه
این متن را خوند
ولی به سختی می شه به آن عمل کرد …

توضیحات در مورد نویسنده : مسعود هستم مدیر وب سایت SMSi1.ir ، ............. به همه ی کسانی که لیاقتش راندارندهم احترام بگذار نه بخاطر اینکه بازتابے از آنهاست بلکه بخاطر اینکه بازتابی از شخصیت شماست