g-s-37

خب در این قسمت تصاویری آماده کردم که بهتره نبینید :|

عواقب دیدنش به عهده ی خودتونه ها ، از ما گفتن بــود !!

هر کی هم بخـــواد فُـــش بــده پیشاپیش بگم خودشه ! :D

 

.

g-s (1)

.

g-s (2)

.

g-s (3)

.

g-s (4)

.

g-s (5)

.

g-s (6)

.

g-s (7)

.

g-s (8)

.

g-s (9)

.

g-s (10)

.

g-s (11)

.

g-s (12)

.

g-s (13)

.

g-s (14)

.

g-s (15)

.

g-s (16)

.

g-s (17)

.

g-s (18)

.

g-s (19)

.

g-s (20)

.

g-s (21)

.

g-s (22)

.

g-s (23)

.

g-s (24)

.

g-s (25)

.

g-s (26)

.

g-s (27)

.

g-s (28)

.

g-s (29)

.

g-s (30)

.

g-s (31)

.

g-s (32)

.

g-s (33)

.

g-s (34)

.

g-s (35)

.

g-s-37

.

g-s-36

.

g-s-38

.

g-s-39

توضیحات در مورد نویسنده : مسعود هستم مدیر وب سایت SMSi1.ir ، ............. به همه ی کسانی که لیاقتش راندارندهم احترام بگذار نه بخاطر اینکه بازتابے از آنهاست بلکه بخاطر اینکه بازتابی از شخصیت شماست